POLITYKA PRYWATNOŚCI

Preambuła

Fundacja DOM- Dbamy O Młodych będąca świadomym potrzeby ochrony poufności i prywatności
powierzonych informacji przez swoich darczyńców, sympatyków, członków, a także chcąc zapewnić
odpowiednią ochronę i właściwe wykorzystywanie danych osobowych postanawia przedstawić
Politykę Prywatności obowiązującą na stronie internetowej www.dbamyomlodych.pl

§ 1

Administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników oraz odwiedzających strony:
www.dbamyomlodych.pl jest Fundacja DOM- Dbamy O Młodych z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Legnicka 65.

§ 2

1. Użytkownik wyżej wskazanej strony internetowej oraz osoba odwiedzająca wymienione
wyżej witryny zobowiązują się do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszej Polityki
Prywatności.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce
Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie
zmienionej wersji na naszych witrynach internetowych. W związku z tym Użytkownicy
proszeni są o okresowe sprawdzanie treści niniejszej polityki w celu zapoznania się z jej
ewentualnymi zmianami.
3. Administrator jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na wyżej
wskazanej stronie internetowej. Zawartość umieszczonych w nich witryn, w szczególności
ich forma, a także treść podlega prawom autorskim przysługującym fundacji DOM
– Dbamy O Młodych Ewentualne wykorzystywanie treści lub zdjęć umieszczonych w
witrynach odbywać się może wyłącznie na ściśle określonych warunkach, uzgodnionych
wcześniej z Administratorami.
4. Użytkownik proszony jest o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu wskazanej w
niniejszej polityce strony internetowej, tak aby nikt postronny nie mógł wykorzystywać
informacji jego dotyczących. Administrator prosi o zachowanie ostrożności w
udostępnianiu osobom trzecim jakichkolwiek danych związanych z korzystaniem z wyżej
wskazanej strony.
5. W wypadku gdy wskazana w niniejszej polityce strona internetowa zawiera łącza do
innych witryn internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane
przez te witryny praktyki w zakresie ich polityki prywatności, w szczególności w zakresie
przetwarzania danych osobowych. Wówczas Użytkownik obowiązany jest do zapoznania
się z polityką prywatności odwiedzanego serwisu.

 § 3

1. Użytkownicy korzystający z strony www.dbamyomlodych.pl, pozostają anonimowi do czasu,
aż zdecydują o kontaktcie drogą mailową lub telefoniczna. Udostępniając tą drogą swoje

dane Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności i dobrowolnie wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Administratorów swoich danych osobowych.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratorów danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia komunikację, zawarcie umowy i jej
realizację.
3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) , Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ),oraz stosuje wymagane przez
przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione,
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz
zmianą, utratą lub zniszczeniem.
4.  Dane uzyskiwane od Użytkowników przez formularz kontaktowy, mailowo lub telefonicznie
będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie, a w
przypadku zapytania ofertowego w celu przedstawienia oferty i realizacji umowy.
5.  Administrator informuje, że przeglądanie strony www.dbamyomlodych.pl może
wygenerować na komputerze Użytkownika tzw. cookies, czyli pliki, które pozwalają
automatycznie rozpoznać komputer Użytkownika przy następnej wizycie.  W wypadku gdy
Użytkownik nie zamierza otrzymywać plików cookies, obowiązany jest skonfigurować
przeglądarkę internetową tak, by usuwała pliki cookies lub je blokowała.

§ 4

Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych, w związku z czym będzie przetwarzał wyłącznie te
dane, które są niezbędne do nawiązania współpracy oraz, te które musi przetwarzać na podstawie
przepisów prawa podatkowego.

§ 5

Administrator przy realizacji zamówienia korzysta z usług podmiotów świadczących usługi kurierskie,
obsługę podatkową i rachunkową. Podmioty te mogą być odbiorcą danych osobowych. Administrator
dochowa należytej staranności, aby wybrane podmioty chroniły dane osobowe na odpowiednim
poziomie.

§6

Dane osobowe będą przechowywane, w przypadku dokumentów księgowych i handlowych przez
czas określony w obowiązujących przepisach prawnych w szczególności art. 74 ustawy o
rachunkowości, w zakresie związanym z obroną i dochodzeniem roszczeń przez okres 10 lat, w innych
przypadkach di czasu wycofania zgody. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale
stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

§7
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

a) dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych
przetwarzanych bezpodstawnie, żądania ograniczenia przetwarzania danych,
b) wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
c) żądania przenoszenia danych do innego administratora danych,
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody,

facebook